Sensor Sverige Select

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Historisk avkastning

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

Fonden Benchmark Diff
Sedan fondstart 091130 308.03% 155.75% 152.28%
Senaste 5 åren 55.19% 45.42% 9.77%
Senaste 3 åren 7.32% 13.21% -5.88%
Senaste året 14.82% 12.88% 1.94%
Sedan årsskiftet 9.08% 7.10% 1.98%

Siffrorna avser NAV-kursen per 28-05-2024

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex/benchmark är 50 % x SIXRX + 50 % x OMRX T-bill.

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013 lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

Datum  Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Fondbolagsfakta

Startdatum: 2009-11-30
ISIN: SE0002801290
Fast ersättning: 1,25%
Rörligt arvode: 20% av överavkastningen över benchmark
Benchmark: 50% SIXRX + 50% OMRX T-bill
Förvaringsinstitut: Swedbank
Risk & Avkastningsprofil: 3 av 7
Stefan Olofsson

Stefan Olofsson

Ansvarig förvaltare

Född 1976. Civilekonom med finansiell inriktning. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2000. Har tidigare arbetat som kapitalförvaltare på Delphi Capital AB och Michael Östlund & Company Fondkommission AB (MÖCo). Var mellan 2004 och 2007 huvudansvarig för MÖCo:s tre fonder Michael Östlund Sverige, TIME och Global. Under 2007-2009 kapitalförvaltare på G&W Kapitalförvaltning AB. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec-licens.

Ulf Öster

Ulf Öster

Portföljförvaltare och styrelseledamot Sensor Fonder AB

Född 1951. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1974, bl a som finansanalytiker på Jacobson & Ponsbach, mäklarchef Sparbankernas Bank, portföljförvaltare Robur, verkställande direktör för PKfonder, verkställande direktör och delägare i Ekonomihuset AB. Senast operativt verksam som chef för Asset Management inom Aragon Fondkommission AB. Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Ulf innehar Swedsec-licens.

Stefan Ahlfeldt

Stefan Ahlfeldt

Portföljförvaltare och stf VD

Född 1978. Ekonomie Magister. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2003. Har tidigare arbetat med institutionell kapitalförvaltning på G&W Kapitalförvaltning AB 2003-2009 och var ansvarig för bl.a. portföljmodeller, kvantitativ risk-management och portföljanalys. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec-licens.

Om fonden

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

Vid en positiv börsutveckling kan förvaltaren öka andelen aktier i fonden upp till 100% av fondförmögenheten. Vid en svag börsutveckling kan förvaltaren minska andelen aktier i fonden och istället öka andelen räntebärande värdepapper och likvida medel. Om börsutvecklingen är mycket svag kan fondens exponering i aktier vara 0% av fondförmögenheten. På så sätt kan vi följa med i uppgångar och undvika större nedgångar på börsen.

Investeringsfilosofi

Sensor Sverige Selects investeringsfilosofi är att med egen och extern fundamental analys som grund skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning åt våra andelsägare. Vi arbetar med aktiv förvaltning med en målsättning att överträffa fondens jämförelseindex (SIXRX 50% + OMRX T-bill 50 %).

Vi tillämpar en investeringsprocess med långsiktiga strategiska beslut kring tillgångsallokering och portföljkonstruktion, samt kort- och medellånga taktiska placeringsbeslut.

Nyckelfaktorer i det strategiska arbetet är:

  • En aktiv och flexibel tillgångsallokering mellan aktier, räntebärande värdepapper och inlåning i bank - vi tillämpar inga fasta nivåer för respektive tillgångsslag.
  • En låg indexering, dvs hög aktiv andel (active share) i aktieportföljen - vi tror att vi kan uppnå en överavkastning i förvaltningen jämfört med index genom att avvika från index.
  • En låg diversifiering i vår aktieportfölj - vi är övertygade om att en koncentrerad aktieportfölj, där vi har djupa kunskaper om de företag vi har investerat i, ger högre förväntad avkastning.
  • En hög diversifiering i vår ränteportfölj.
  • En aktiv riskhantering i portföljen genom allokering mellan tillgångsslagen, men även genom omfördelning av risk inom respektive tillgångsslag.
  • En hållbar förvaltning där vi inkluderar hållbara bolag, exkluderar bolag skadliga branscher, och påverkar de bolag vi investerar i att höja sina ambitioner att bli mer hållbara.

Utgångspunkten för det taktiska arbetet med placeringar är vårt analysarbete där vi arbetar med en top down approach:

  • Makroanalys kring konjunkturer, centralbankernas agerande med mera för att förstå marknadstrender och rörelser.
  • Sektoranalys för att hitta sektorer som gynnas av marknadstrenderna.
  • Företagsanalys för att hitta de bolag som vi förväntar över tid kommer att leverera en hög totalavkastning, dels i form av värdetillväxt i vår aktieportfölj, dels i form av utdelningar på aktier och räntebetalningar från våra räntebärande värdepapper.

Input till analysarbetet är dels egen analys, dels extern analys från betrodda svenska och internationella leverantörer såsom banker, mäklarhus, analysfirmor med flera.


Investeringsmål

Investeringsmålet för Sensor Sverige Select är att långsiktigt skapa en värdetillväxt som överstiger fondens referensindex, 50% SIXRX* + 50% OMRX T-bill**.


Utmärkelser

Sensor Sverige Select har av Morningstar blivit utsedd till bästa blandfond vid Morningstar Awards år 2018, 2020, 2021 och 2023. Läs mer här om nyheten avseende vinsten år 2023.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Nedanstående diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Historiskt resultat senaste 10 åren

Fonden startade 2009-11-30.


Tidigare resultatscenarier

Nedan finner du tidigare resultatscenarier för fonden.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen