Hållbarhetsinformation

Som långsiktiga och aktiva investerare är vår primära målsättning alltid att skapa god tillväxt i det kapital vi har fått förtroende att förvalta åt våra kunder. Det finns ingen motsättning mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tvärtom visar många undersökningar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik utvecklas bättre sett till både lönsamhet och avkastning än de bolag som inte tar hänsyn till detta.

Vi tycker det är viktigt med transparens i vårt hållbarhetsarbete och den hållbarhetsinformation som ska redovisas för intressenter finns reglerad i bl. a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”). Alla våra fonder är klassificerade som artikel 8 (ljusgröna). Det betyder att vi främjar hållbarhet i våra investeringar och att hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsprocess.

Våra fonder investerar primärt i bolag som är noterade på svenska börser och marknadsplatser. Det möjliggör goda förutsättningar för oss att analysera, följa och påverka de bolag som vi investerar i.

Grunden för det hållbarhetsarbete vi utför sker i samband med den hållbarhetsanalys som görs innan investering. Hållbarhetsanalysen uppdateras därefter halvårsvis. Hållbarhetsanalysen grundar sig i cirka 25 hållbarhetsfrågor som vi har bedömt som centrala att analysera. Hållbarhetsanalysen ger oss en tydlig bild av hur bolagen arbetar med väsentliga hållbarhetsområden.

Bolaget har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. Investeringars negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer beaktas som en integrerad del av den hållbarhetsanalys som genomförs innan investeringar. Därefter sker hållbarhetsanalysen på regelbunden basis, åtminstone halvårsvis. Den allmänna utgångspunkten vid övervakningen är att indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser ska ha minskat vid varje kontrolltillfälle. Genom att integrera hållbarhetrisker i fondernas analysarbete är förhoppningen att kunna minimera den eventuella negativa påverkan det kan resultera i. Arbetet med att granska företagen och dess relaterade hållbarhetsrisker bedömer bolaget kommer påverka fondernas riskjusterade avkastning positivt över tid. Företag med lägre andel hållbarhetsrisker har en större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera en bättre avkastning åt fondernas andelsägare till en lägre risk och över tid.

Processen för hållbara investeringar två huvudsakliga aspekter:

Negativ exkludering – vi väljer bort sektorer och bolag som har betydande negativ påverkan på miljö och samhälle. Bolag med exponering mot dessa sektorer är ofta förknippade med betydande hållbarhetsrisker och exkluderas således, vilket kan skapa incitament för att bolagen i fråga ska utveckla sin verksamhet i en mer hållbar riktning.

Fonderna exkluderar specifika sektorer och verksamheter för att förhindra investeringar som bedöms vara olämpliga för fondernas strategi. Fonderna placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster:

 • Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel (om det uppgår till mer än 5 % av omsättningen i objektet)
  • Avser tillverkning av vapen för militära ändamål
  • Avser även kritiska komponenter till vapen för militära ändamål
  • Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
  • Avser utvinning, prospektering och raffinering
  • Avser utöver det shale energy och arktisk olje- och gasprospektering
  • Avser ej transport, lagring eller relaterade produkter och tjänster
 • Alkohol
  • Avser alkoholhaltiga drycker
  • Inkluderar distribution i de fall bolag som säljer alkoholhaltiga drycker för mer än fem procent av omsättningen.
  • Avser ej relaterade produkter och tjänster. Exempelvis förpackningar och glasflaskor
 • Uran (om det uppgår till mer än 5 % av omsättningen i objektet)
 • Tobak (om det uppgår till mer än 5 % av omsättningen i objektet)
  • Avser om omsättningen härrör från produktion av tobak eller tobaksprodukter (var för sig eller tillsammans)

Positiv inkludering – vi väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vi förespråkar bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer. Utöver det premieras bolag med en verksamhet som kan anses vara i linje med Parisavtalet och därav exempelvis valt att sätta kvantitativa mål om minskade koldioxidutsläpp.

Hållbarhetsrelaterade dokument och policys

Mot denna bakgrund redogör vi här för Sensor Fonder AB:s mer heltäckande policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence, ersättningspolicy och en redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avseende år 2022. Mer information om varje specifik fonds hållbarhetsarbete hittar du här och på respektive fonds sida.

Om oss

Vårt mångåriga yrkeskunnande inom finanssektorn är gediget och vi har genom åren levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Vårt arbete bygger på tydliga värderingar där förtroende, kvalitet och resultatorientering är vägledande. 

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen