Sensor Räntefond

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Historisk avkastning

Sensor Räntefond är en aktivt förvaltad UCITS-fond som huvudsakligen placerar i räntebärande instrument utgivna i SEK. Fondens målsättning är att uppnå en god långsiktig värdetillväxt överstigande fondens jämförelseindex, Solactive SEK IG Credit index.

Fonden Benchmark Diff
Sedan fondstart 230428 6.45% 6.52% -0.07%
Senaste året 6.38% 6.31% 0.07%
Sedan årsskiftet 2.57% 2.09% 0.48%

Siffrorna avser NAV-kursen per 14-06-2024

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex/benchmark är Solactive SEK IG Credit index.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Fondbolagsfakta

Startdatum: 2023-04-28
ISIN: SE0020051522
Fast ersättning: 0,9%
Benchmark: Solactive SEK IG Credit Index
Förvaringsinstitut: Swedbank
Risk & Avkastningsprofil: 2 av 7
Stefan Ahlfeldt

Stefan Ahlfeldt

Ansvarig förvaltare och stf VD

Född 1978. Ekonomie Magister. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2003. Har tidigare arbetat med institutionell kapitalförvaltning på G&W Kapitalförvaltning AB 2003-2009 och var ansvarig för bl.a. portföljmodeller, kvantitativ risk-management och portföljanalys. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedse-licens.

Stefan Olofsson

Stefan Olofsson

Portföljförvaltare

Född 1976. Civilekonom med finansiell inriktning. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2000. Har tidigare arbetat som kapitalförvaltare på Delphi Capital AB och Michael Östlund & Company Fondkommission AB (MÖCo). Var mellan 2004 och 2007 huvudansvarig för MÖCo:s tre fonder Michael Östlund Sverige, TIME och Global. Under 2007-2009 kapitalförvaltare på G&W Kapitalförvaltning AB. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec-licens.

Ulf Öster

Ulf Öster

Portföljförvaltare och styrelseledamot Sensor Fonder AB

Född 1951. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1974, bl a som finansanalytiker på Jacobson & Ponsbach, mäklarchef Sparbankernas Bank, portföljförvaltare Robur, verkställande direktör för PKfonder, verkställande direktör och delägare i Ekonomihuset AB. Senast operativt verksam som chef för Asset Management inom Aragon Fondkommission AB. Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Ulf innehar Swedsec-licens.

Om fonden

Sensor Räntefond är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i räntebärande instrument utgivna i SEK. Fondens målsättning är att uppnå en god långsiktig värdetillväxt överstigande fondens jämförelseindex, Solactive SEK IG Credit index. Minst 80 procent av fondens investerade medel ska vara placerade i finansiella instrument denominerade i svenska kronor. Av fondens investerade medel ska minst 90 procent vara placerade i räntebärande instrument.

Fonden får investera både i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med lägre kreditvärdighet, det vill säga inom High Yield-segmentet, och i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med högre kreditvärdighet, så kallad Investment Grade (”IG”). Fonden får placera i tillgångar som saknar kreditbetyg. Durationen i fonden kan variera över tid beroende på marknadens förutsättningar, men ska vara maximalt fem år.


Investeringsmål

Investeringsmålet för Sensor Räntefond är att långsiktigt skapa en värdetillväxt som överstiger fondens jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit index

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Nedanstående diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år sedan fondstart år 2023. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Räntefonden avkastning 10 år
Fonden startade 2023-04-28.


Tidigare resultatscenarier

Nedan finner du tidigare resultatscenarier för fonden.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen