Legal information

Nedan följer dokument gällande Sensor Fonders hantering av intressekonflikter, integritetspolicy, Fondbolagens Förenings riktlinjer samt information om Cookies. För mer information om halv- och helårsrapporter samt fondspecifika dokument, klicka här.

I Sensor Fonder AB:s organisation ingår följande kontrollfunktioner:

Regelefterlevnad Ansvarig Björn Wendleby vid Harvest Advokatbyrå AB
Riskhantering fonder Ansvarig Stefan Dahl vid ISEC Services AB
Riskhantering Ansvarig Per Grönwall
Förvaringsinstitut Swedbank 
Internrevisor Ansvarig Leif Lüsch vid Lüsch & CO Revision AB
Extern revisor Ansvarig Mårten Asplund vid KPMG AB

 

Motparter för fonderna:

Bolaget är inte medlem på reglerad marknadsplats och utför därför inte själv order. Bolaget vidareförmedlar order till andra utförare för exekvering. Bolaget har fastställt riktlinjer för bästa möjliga resultat avseende utförande av portföljtransaktioner respektive placering av order. Utifrån dessa riktlinjer använder fonderna nedan motparter:

SEB, Carnegie, Pareto, DNB, Nordea, Swedbank, ABG, Danske Bank och Nordnet. 

Information om penningtvätt och finansiering av terrorism

Sedan den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag inom EU. Lagen innebär att alla fondbolag måste göra en bedömning av kunderna för att undvika att bolagen utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Fondbolagen skall därför tillse att de har god kännedom om dig som kund för att kunna förstå syftet med dina transaktioner och affärsförhållandet. All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt PUL (Personuppgiftslagen).

Fondbolagens förening har sedan tagit fram ett informationsblad där du kan läsa mer om varför alla kunder måste bifoga en vidimerad kopia på giltig legitimation m.m för att bli kund hos ett fondbolag.

Upplysningar om PEP

Från den 1 augusti 2015 gäller även nya utökade regler för penningtvättslagen inom EU. För Sensor Fonder innebär lagen bland annat att vi måste veta vilka av våra kunder som är personer i politisk utsatt ställning, begreppet omfattar såväl svenskbosatta som utlandsbosatta kunder. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar

Riksdagsledamöter/parlamentsledamöter
Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas)

Riksrevisorerna (högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter)

Riksbankens direktion (ledamöter i centralbanks styrande organ)

Ambassadörer och beskickningschefer

Höga officerare i försvarsmakten (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)

Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

Med närstående, känd medarbetare eller person som har nära förbindelse med PEP avses:

Med närstående avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

En person som har nära förbindelse med en PEP är en person inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelser genom medlemskap i samma politiska parti m.m.

Är jag fortfarande en PEP om jag slutar inneha en viktig funktion?

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner ska denne under minst 18 månader därefter fortsätta att ses som en PEP. Därefter ska banken göra en riskbedömning.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen