Risker

Generella risker
Investeringar i aktier innebär alltid risk för stora kurssvängningar. Därför rekommenderas en placeringshorisont på åtminstone tre till fem år. Fonden har möjlighet att ha en mer koncentrerad portfölj än traditionella fonder. Detta gör att fondens marknadsrisk kan öka. Med marknadsrisk menas att en akties pris uppvisar svängningar.

Det kapital som investeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det investerade kapitalet.


Specifika risker för fonden

Fondens investeringsmetodik bygger på en kombination av fundamental och teknisk analys. Fonden strävar efter att investera i relativt starka sektorer samt i bolag som bedöms ha en god kurspotential, men det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen.

Fonden har möjlighet att parera större nedgångar på marknaden – detta genom att öka likviditeten med placeringar i penningmarknadsinstrument, medel på konto i kreditinstitut samt att vid en kraftigt negativ marknadsuppfattning om börsen inte ha någon exponering mot aktiemarknaden.

Fonden är utsatt för likviditetsrisker, dvs att ett värdepapper inte kan omsättas vid en avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Detta hanteras via fondens sammansättning.

Eftersom fonden huvudsakligen investerar på reglerade marknader i Sverige kommer den inte att vara utsatt för någon valutarisk.

 

Fondens risknivå – mätt som standardavvikelsen – kommer att ligga högre än den som gäller för fondens referensindex, 50% SIXRX + 50% OMRX T-bill, vid hög nettoexponering mot aktiemarknaden och lägre än fondens referensindex vid låg nettoexponering mot aktiemarknaden. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden publiceras löpande i fondens månadsbrev. En mer utförlig beskrivning av fondens risker finns i informationsbroschyren.