Vår fond

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

Vid en positiv börsutveckling kan förvaltaren öka andelen aktier i fonden till som mest 100% av fondförmögenheten. Vid en svag börsutveckling kan förvaltaren minska andelen aktier i fonden och istället öka andelen räntebärande värdepapper och likvida medel. Om börsutvecklingen är mycket svag kan fondens nettoexponering i aktier vara 0% av fondförmögenheten. På så sätt kan vi följa med i uppgångar och undvika större nedgångar på börsen.

Vi är mer aktiva, dvs ändrar mer i vår aktieexponering än de flesta andra blandfonderna. Samtidigt som vi investerar i såväl stora som små noterade svenska bolag. Fondens innehav är relativt koncentrerat och överstiger sällan 20 olika innehav.

Investeringsmål
Investeringsmålet för Sensor Sverige Select är att långsiktigt skapa en värdetillväxt som överstiger fondens referensindex, 50% SIXRX* + 50% OMRX T-bill**.

Metodik
Investeringsmetodiken för Sensor Sverige Select kan beskrivas som en top down-strategi genom tre analyssteg:

1. Marknadsanalys
I det första steget gör vi en bedömning av aktiemarknadens utveckling på kort, medellång och lång sikt. Vi tar då hänsyn till den allmänna konjunkturutvecklingen, ränte- och valutautveckling, börsföretagens vinstutveckling och värderingsnivå, nettoflöde av kapital till aktiemarknaden m fl faktorer. I det här steget bestämmer vi hur stor nettoexponering mot aktiemarknaden fonden ska ha.

2. Branschanalys
I det andra steget arbetar vi med att över- eller undervikta enskilda branschsektorer i förhållande till deras marknadsvikt. Sektorer med hög relativ styrka kommer att överviktas i fonden medan sektorer med svag relativ styrka på motsvarande sätt underviktas eller helt undviks.

3. Aktieanalys
I det tredje steget väljer vi vilka aktier som ska ingå i respektive sektor. Valet av aktier baseras på grundläggande analys av bolagens vinstutveckling, värdering och tillväxtmöjligheter. Bolagens vikt i index är inte en utgångspunkt för oss, däremot är en akties likviditet en viktig faktor.

*   SIXRX är ett aktieindex med återlagda utdelningar för hela Stockholmsbörsen
** OMRX T-bill är ett kort ränteindex.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.