Vårt engagemang för hållbarhet

Sedan starten 2009 har Sensor Fonder arbetat med hållbarhet som en viktig del av investeringsstrategin. De senaste åren har hållbarhetsfrågan har blivit alltmer central, både i takt med att regelverken ställt hårdare krav på finansmarknadens aktörer, och för att vi sett allt fler bevis på att hållbarhet och lönsamhet inte är ett motsatsförhållande – snarare tvärt om.

 ”Inledningsvis fokuserade vi, och branschen i stort, enbart på att exkludera oetiska investeringar, men under de senaste åren har vi utvidgat vårt hållbarhetsarbete och arbetar numera även med inkludering och ett mer strukturerat påverkansarbete”, berättar Philip Karlberg, VD och Hållbarhetsansvarig på Sensor Fonder.

Inkludering innebär att våra förvaltare väljer att investera i bolag som arbetar aktivt och proaktivt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Sensor Fonder arbetar dessutom själva aktivt med påverkansarbete. Genom deltagande på bolagsstämmor och i direkta diskussioner med företagsledningar utgör påverkansarbetet en väsentlig del av vårt hållbarhetsarbete.

Vår hållbarhetsanalys

Vår hållbarhetsanalys är en grundläggande komponent för vårt hållbarhetsarbete. Den utgör grunden för våra investeringsbeslut och beskriver utförligt vilka kriterier samt metoder vi använder för att utvärdera hållbarhet. Hållbarhetsanalysen uppdateras två gånger per år och ger en omfattande bedömning av potentiella investeringar. Den omfattar dessutom en noggrann granskning av bolagens miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) faktorer. Denna process säkerställer att våra investeringar är hållbara på lång sikt. Hållbarhetsanalysen ligger också till grund för beslutsunderlaget som avgör om en investering ska klassificeras som hållbar enligt artikel 2.17 i SFDR.

Mer information om vår hållbarhetsanalys samt det arbete vi gjorde förra året finner du i vår årsrapport för 2023.

Möjlighet till högre riskjusterad avkastning

Att investera i hållbara bolag har även visat sig kunna leda till en högre riskjusterad avkastning.

”Hållbara bolag har generellt en lägre risk att drabbas av oväntade hållbarhetsevent, såsom korruptionsskandaler, böter och utsläppsläckor. En stor del av vår hållbarhetsanalys grundar sig i att försöka förstå vilka hållbarhetsrelaterade risker som kan resultera i en negativ inverkan på aktiekursen.

Hållbara bolag kan också ofta dra nytta av billigare finansiering – vilket i slutändan är mer pengar som landar i aktieägarnas fickor”, berättar Philip.

Statistiken visar att klimatinvesteringar behöver öka avsevärt, vilket genom subventioner och billigare finansiering utgör ännu en faktor som gynnar hållbara bolag. Att investera i hållbara bolag kan således bidra med fler fördelar utöver de sociala och miljömässiga.

Fina hållbarhetsbetyg

Ett kvitto på att våra medvetna investeringsval och metoder är väl genomförda och att även mindre organisationer med framgång kan inkludera hållbarhet i sin förvaltning är att Sensor Fonder fick ett hållbarhetsbetyg på 87 av 100 från United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI).

Om du vill läsa mer om UNPRI och Sensor Fonders omdöme finner du rapporten här.

PAI-Statement för 2024

Under juni månad kommer Sensor Fonder att, för andra gången, publicera PAI-Statement (Principal Adverse Impacts) för 2024. PAI är ett standardiserat sätt att mäta negativ hållbarhetspåverkan till följd av olika investeringar. Rapporten belyser den negativa påverkan våra investeringar kan ha på hållbarhetsfaktorer och visar hur vi arbetar för att minimera dessa effekter. I rapporten kan man även se inom vilka parametrar vi har förbättrat oss och få en djupare insikt i vad vi anser vara viktigt för att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsarbete. Bland annat presenterar PAI-rapporten att andelen investeringar i investeringsobjekt som inte vidtagit initiativ för att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet minskat avsevärt. Tidigare utgjorde dessa 64,5 procent av Sensor Fonders investeringar, men denna siffra har nu minskat till cirka 15 procent. Detta är ett tydligt tecken på att allt fler av våra investeringsobjekt aktivt arbetar för att minska sina utsläpp och bidra till en mer hållbar framtid. PAI-rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida per den sista juni.


Månadsbrev maj 2024

05 juni 2024

Efter både trist väder och börsutveckling i april kom maj med sol och värme och stigande kurser på Stockholmsbörsen. Kurserna rusade de första två veckorna i maj och höll sig sedan stabila månaden ut. Talesättet ”sell in may and stay away” höll inte denna gång, och heller inte vår farhåga att den trista utvecklingen från april kunde fortsätta.

Månadsbrev april 2024

03 maj 2024

April bjöd inte på något vårväder vare sig i klimatet eller på börsen. Kurserna på stockholmsbörsen föll efter några dagar då ny osäkerhet smög sig in i marknaden om vad som skulle komma att påverka placerarna mest, inflationen eller konjunkturen. Totalt steg kurserna med 0,3 % under april beräknat efter SIXRX, och hittills i år har kurserna stigit med 8,1 % enligt samma index. Våra fonder Sensor Sverige Focus och Sensor Räntefond firade ett år! 

Månadsbrev mars 2024

09 april 2024

Mars månad bjöd på en stabil uppgång på Stockholmsbörsen då SIXRX (totalindex inkl. utdelningar) steg med hela 5,7%. En stark rapportsäsong från framför allt bankerna och de stora verkstadsbolagen och med rekordutdelningar från dessa bolag i kombination med förväntningar om både kommande räntesänkningar och en bättre konjunktur blev en smarrig vår-cocktail för placerarna.

Åk till toppen