Hållbarhet

Hållbarhetsarbete hos Sensor Fonder och Kapitalförvaltning

Som långsiktiga och aktiva investerare är den primära målsättningen för oss alltid att skapa god tillväxt i det kapital vi har fått förtroende att förvalta åt våra kunder. Det finns ingen motsättning mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tvärtom visar många undersökningar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik mm utvecklar sig bättre än de bolag som inte tar dessa hänsyn.
Vi har därför som bolag undertecknat PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar (www.unpri.org). Vi är också medlemmar av Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org). Läs mer om dessa organisationer nedan.

Hållbarhet i förvaltningen
Alla placeringar i enskilda värdepapper föregås av en analys, antingen som vi själva gör eller köper in till vår förvaltning. I den analysen ingår att fastställa vissa hållbarhetskriterier för vårt placeringsbeslut. Vad gäller fonden Sensor Sverige Select framgår det av Hållbarhetsprofilen vi upprättat och som finns redovisad här på vår hemsida. Vad gäller den diskretionära kapitalförvaltningen som sker för enskilda större kunder är specifika hållbarhetskrav uppställda i avtalet mellan oss och kunden. Dessa kan avvika från Hållbarhetsprofilen för fonden.

Påverkan på bolag vi investerar i
Sensor använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Sensor har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Sensor ställer frågor om hållbarhetsarbete hos bolag som vi äger eller är intresserade av att investera i vid kontakter med bolaget. Vi samarbetar med andra investerare i specifika fall där information kan vara möjlig att erhålla eller delge.

Resurser
De resurser vi förfogar över i hållbarhetsfrågor är:
• Egen analys som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
• Medlemskap i relevanta organisationer
• En person som är hållbarhets- och ägaransvarig

Kontroller och rapportering
• Förvaltarna är ansvariga för att alla placeringar sker i enlighet med Hållbarhetsprofilen, eller de avtal vi har med enskilda kunder
• Förvaltarna har ansvar för att dagligen följa gjorda placeringar via externa analyser, media eller genom dialog med bolaget
• Fondens placeringar publiceras dels månatligen vad avser de 10 största innehaven (månadsbrev), och hel- och halvårsvis vad avser alla placeringar på vår hemsida (hel- och halvårsrapporter).
• Till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, skickar vi årligen en rapport

UNPRI, FN:s direktiv för hållbara investeringar
PRI syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna. Detta är den globala branschstandarden för ansvarfulla investeringar, och består av sex principer:

• Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
• Vi ska vara aktiva ägare och införliva ovanstående principer i våra riktlinjer och arbete
• Vi ska verka för större öppenhet i dessa frågor i de företag vi investerar i
• Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
• Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
• Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi nått i vårt arbete ned att följa principerna

Swesif
Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal.

Hållbarhetsprofilen HP är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

Hållbarhetsprofilen för Sensor Sverige Select finner du här.

Hållbarhets- och ägaransvarig hos Sensor
Ulf Öster, ulf.oster@sensorfonder.se