Förklaringar angående skattskyldighet i USA

Fysiska personer

Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att hitta personer utomlands som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från det amerikanska federala skattemyndigheten, IRS om svenska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skattskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår personer som har amerikanskt medborgarskap (även de som har dubbla medborgarskap) oavsett var de är bosatta, och den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning och/eller är innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green Card). Den som är skattskyldig i USA är också deklarationsskyldig där. Genom att Sverige har ingått ett s.k. skatteavtal med USA undanröjs risken för att behöva skatt i både Sverige och USA. Deklarationsskyldigheten består emellertid trots skatteavtalet. Särskilda övergångsregler gäller enligt amerikansk rätt för den som avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller den som tidigare varit innehavare av ett sk Green Card.

Varför måste kunder fylla i denna blankett?

Enligt avtalet med USA och svensk lagstiftning har det finansiella företaget en skyldighet att ta reda på om befintliga och nya kunder faller in under definitionen av en amerikansk person (s.k. US person). I denna blankett får kunden intyga om den är en amerikansk person eller inte i skatterättslig mening. Om kunden svarar Ja, ska det amerikanska skatteregistreringsnumret anges (Tax Payer Identification Number, TIN). Om kunden saknar ett sådant nummer ska kunden också meddela det finansiella företaget detta. Om det finansiella företagets kund är en amerikansk person är det finansiella företaget skyldig att lämna kontrolluppgifter angående kundens konton till Skatteverket, t.ex. kontots saldo samt erhållen ränta. Dessa uppgifter ska Skatteverket vidarebefordra till USAs skattemyndighet IRS.

Relevant lagstiftning

• Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet

• Ändringar i Skatteförfarandelagen (SFS 2015:69)

• Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet

Övrigt

OBS! Informationen i denna blankett är kortfattad och inte avsedd att vara en uttömmande beskrivning av regelverket. För mer information, gå till Skatteverkets respektive IRS (amerikanska skatteverket) hemsidor.

 

Juridiska personer

Denna blankett är en förenkling av den amerikanska skattemyndighetens (IRS) originalblankett för juridiska personer, W-8BEN-E som alltid kan användas istället. Finansiella institut utanför FATCA-partnerländer (se nedan definition av FATCA partnerland) ska, i förekommande fall, underteckna den amerikanska originalblanketten W-8BEN-E. Juridiska personer med hemvist i USA, d.v.s. som är skattskyldigt där på grund av företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet, ska istället underteckna den amerikanska originalblanketten W-9.

Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA möjligheter att förhindra skatteflykt. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer/företag som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US person (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från det amerikanska federala skattemyndigheten, IRS, om svenska fysiska och juridiska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skatt- och deklarationsskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår, amerikanska medborgare eller personer med skattemässigt hemvist i USA, i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag som är registrerat i USA, en trust om 1) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och 2) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

Relevant lagstiftning

• Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet

• Ändringar i skatteförfarandelagen (SFS 2015:69)

• Lag (2015:63)om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet

Definitioner

FATCA – partnerländer 

FATCA – partnerland är ett land som ingått avtal med USA om informationsutbyte

FATCA – partnerland är ett land som ingått avtal med USA om informationsutbyte enligt FATCA-lagstiftningen. Deltagandeländer framgår av en lista publicerad på det amerikanska finansdepartementets hemsida

Finansiell enhet

En finansiell enhet är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning

• Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet

• Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument

• Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller

• Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

 

Aktivt icke-finansiellt företag

Med aktivt icke-finansiellt företag avses ett företag som inte har hemvist i USA och inte är ett finansiellt institut och vars bruttointäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana intäkter(så kallade passiva inkomster). Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkringsavkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som passiv inkomst.

Till aktiva icke-finansiella företag hänförs:

• Icke finansiella bolag var andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inklusive till dem närstående bolag).

• Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)

• Icke finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder

• Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)

• Finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella företag).

 

Stiftelser och föreningar m.fl. som betraktas som aktiva icke-finansiellt företag

• Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);

• Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);

• Varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15-17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

 

Passivt företag

Ett passivt företag är varken ett finansiellt institut eller ett aktivt icke – finansiellt företag.

 

Verklig huvudman

Den verkliga huvudmannen kan vara den fysiska personen som kan bestämma över den juridiska personen eller den fysiska person som direkt eller indirekt äger med än 25 procent av den juridiska personen eller på annat sätt kontrollerar företaget.