Kapitalförvaltning

Individuellt anpassad kapitalförvaltning

Sensor erbjuder skräddarsydd diskretionär kapitalförvaltning, där utgångspunkten är den enskilda kundens individuella behov och förutsättningar. Varje uppdrag inleds med en ingående diskussion med kunden för att vi ska förstå förväntningarna när det gäller avkastning och risktolerans.
Tillsammans med kunden tar vi fram ett placeringsreglemente som sätter ramarna för förvaltningen och där målsättningen med förvaltningen framgår. Genom fullmakt sköter vi sedan kapitalförvaltningen åt kunden.
Sensor Fonder har lång erfarenhet av förvaltning av alla tillgångsslag. Många av våra kunduppdrag gäller kunders hela portföljer och innefattar såväl aktier och räntepapper, som alternativa investeringar. Vi åtar oss dock också uppdrag att förvalta enskilda tillgångsslag, som en delportfölj av större kunders totala portfölj.

Ett fåtal unika kunder

Sensors diskretionära kapitalförvaltning är helt anpassad efter våra enskilda kunders förutsättningar och vi arbetar därför inte med modellportföljer. Vi vill förstå våra kunder och arbeta nära dem för att så bra som möjligt nå målsättningarna för varje enskild kund. Vi arbetar därför bara ett fåtal unika kunder, och du kan som kund därmed vara säker på att vi gör vårt bästa för just dig.

Förvaltningen

Sensors diskretionära förvaltning innebär en aktiv kapitalförvaltning. Det viktigaste beslutet gäller allokeringen mellan aktier, räntepapper och alternativa investeringar. De individuella kundernas placeringsreglementen sätter ramarna för allokeringen. Inom dessa ramar arbetar Sensor sedan aktivt med allokeringen, utifrån vår syn på olika marknader och tillgångsslag vid var tillfälle. Inom enskilda marknader och tillgångsslag väljer vi sedan ut de specifika investeringar vi anser bäst. Här spelar naturligtvis våra unika kunders olika förutsättningar och målsättningar en stor roll.

Diskretionär förvaltning för Stiftelser

Många av våra kunder är Stiftelser och Sensor har mer än 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning åt stiftelser. De flesta av våra kunder har ett behov av hög direktavkastning för att finansiera sin verksamhet, ett behov som ofta är högre än vad en traditionellt förvaltad portfölj ger. Detta är något vi på Sensor specialiserat oss på. Vi hjälper våra kunder att nå de (ofta höga) mål de har för den direktavkastning som finansierar verksamheten, samtidigt som vi hjälper dem att nå de mål de har för tillväxt av kapitalet över tiden.

Rapportering

Sensor erbjuder individuellt utformade portföljrapporter för varje enskild kund. Vi tar i samarbete med dig som kund fram en individuellt anpassad rapportmall utifrån just dina specifika önskemål och behov. Portföljrapporter levereras sedan enligt önskad periodicitet.
För institutionella kunder har Sensor vanligen ett nära samarbete med styrelsen och/eller placeringsråd. Vi kan närvara på styrelsemöten och/eller delta i placeringsråd om du så önskar, för att redogöra om förvaltningen, dess utveckling och vår syn på marknaden.
Sensor kan också, om så önskas, leverera komplett bokföringsunderlag och bistå med rådgivning i frågor som rör finansiell bokföring.
Den diskretionära kapitalförvaltningen är helt transparent och du som kund har direktaccess till din depå, avräkningsnotor, transaktionslistor etc, utöver den individuellt anpassade rapportering du erhåller från oss. Du äger själv alla finansiella tillgångar i eget namn, i egen depå, och med egen access.

Etiska investeringar

Sensor arbetar aktivt med att investera i bolag som tar ansvar och etisk hänsyn. Utöver att vi följer internationella konventioner kring etiska investeringar, har vi med varje unik kund en diskussion om vilka investeringar som är lämpliga utifrån kundens etiska krav.

Hur blir jag kund?

Om du är intresserad av Sensors diskretionära kapitalförvaltning så kontakta oss per mail eller telefon så bokar vi ett möte där vi lär känna dig och där vi berättar mer om hur vi tror att Sensor kan hjälpa dig med din kapitalförvaltning.

info@sensorfonder.se
08 – 400 440 50