Hållbarhet

Som långsiktiga och aktiva investerare är den primära målsättningen för oss alltid att skapa god tillväxt i det kapital vi har fått förtroende att förvalta åt våra kunder. Det finns ingen motsättning mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tvärtom visar många undersökningar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik mm utvecklar sig bättre med högre lönsamhet och därmed avkastning än de bolag som inte tar dessa hänsyn. Vi tycker det är viktigt med transparens i vårt hållbarhetsarbete och den hållbarhetsinformation som ska redovisas för intressenter finns reglerad i bl. a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”).

Sensor Sverige Select investerar endast i bolag som är noterade på svenska börser och marknadsplatser. Det möjliggör goda förutsättningar för oss att analysera, följa och påverka de bolag som utgör det univers inom vilken fonden kan göra investeringar.

Mot denna bakgrund redogör vi i här för hållbarhetsrelaterad information för Sensor Sverige Select, sidan följer den frivilliga informationsstandard Fondbolagens Förening tagit fram för att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar om de fonder fondbolag förvaltar. Denna information utgör ett komplement till Sensor Fonder AB:s mer heltäckande Policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence och Sensor Fonders övriga hållbarhetsrelaterade policys och dokument vilka du finner här:

Sensor Fonder – Policy för integrering av hållbarhetsrisker / due-diligence policy

Sensor Fonder – Ersättningspolicy

Sensor Fonder – Riktlinjer aktieägarengagemang

Sensor Sverige Select Hållbarhetsinformation år 2021

Sensor Fonder – Hållbarhetsrapport 2021

Sensor Sverige Select – Hållbarhetsrelaterad information

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

[  ] Fonden har hållbara investeringar som mål

[x] Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

[  ] Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

[  ] Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar:
Vid förvaltningen av fonden integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att förvaltaren utvärderar och analyserar investeringsobjekt där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Bolaget baserar analysen dels på datainsamlingsunderlag, dels på intervjuer och samtal med investeringsobjekten. Hållbarhetsriskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. Om hållbarhetsrisken anses vara stor och kan medföra negativa konsekvenser för investeringens avkastning, avstås investeringen.

Bolaget bedömer att integreringen av hållbarhetsrisker kommer att påverka avkastningen i fonden positivt, då många undersökningar visar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik mm utvecklar sig bättre med högre lönsamhet och därmed avkastning än de bolag som inte tar dessa hänsyn.

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning

[x] Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

[x] Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

[x] Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

[x] Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper i fråga om:

– Lägre växthusgasutsläpp
– Lägre energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
– Biologisk mångfald
– Lägre vattenförbrukning
– Mindre avfall

Fonden främjar även sociala egenskaper i fråga om:

– Erkännande av ILO om arbetstagares rättigheter
– Icke könsdiskriminerande löner
– Avsaknad av barnarbete

Bolaget analyserar investeringsobjekt baserat på dels på datainsamlingsunderlag, dels på intervjuer och samtal med investeringsobjekten. Genom att Bolaget analyserar investeringsobjekt exkluderas investeringsobjekt som missgynnar ovan egenskaper, samtidigt som investeringsobjekt som främjar egenskaperna selekteras ut. Möten och direkta dialoger med företrädare för investeringsobjekten ger möjlighet till ytterligare uppföljning och analys. Dialogerna kan även leda till påverkansarbete i form av ifrågasättande av beslut som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller uppmuntran av vissa handlingar och produkter som i stället främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 

Referensvärden

[  ] Fonden har följande index som referensvärde:

[x] Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar:
N/A

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

[x] Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar:
Inför att förvaltaren fattar ett investeringsbeslut genomförs en intern analys baserat på dels på datainsamlingsunderlag, dels på intervjuer och samtal med investeringsobjekten. Om investeringsobjektet bedöms leva upp till de kriterier som fonden har satt upp och har en hållbarhetsprofil som är i linje med Sensor Fonder AB:s hållbarhetspolicy kan fonden investera i investeringsobjektet.

De kriterier som har uppställts är bland andra:

– Låga växthusgasutsläpp
– Låg energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
– Inte verkar mot biologisk mångfald
– Låg vattenförbrukning
– Låga avfallsnivåer
– Erkännande av ILO om arbetstagares rättigheter
– Icke könsdiskriminerande löner
– Avsaknad av barnarbete
– Policy för mänskliga rättigheter
– Åtagande att följa FN:s principer om mänskliga rättigheter
– Policy för antikorruption och mutor

[x]  Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

[x]  Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:
Vi har nolltolerans mot investeringar i bolag som sysslar med klusterbomber och personminor. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[x] Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:
Vi har nolltolerans mot investeringar i bolag som sysslar med kemiska och biologiska vapen. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[x] Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:
Vi har nolltolerans mot investeringar i bolag som sysslar med kärnvapen. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[x] Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[x] Alkohol

Fondbolagets kommentar:
Vi har nolltolerans mot investeringar i bolag som sysslar med alkohol. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[  ] Tobak

Fondbolagets kommentar:
N/A

[  ] Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:
N/A

[x] Pornografi

Fondbolagets kommentar:
Vi har nolltolerans mot investeringar i bolag som sysslar med pornografi. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[x] Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:
Vi har nolltolerans mot investeringar i bolag som sysslar med fossila bränslen. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[x] Uran

Fondbolagets kommentar:

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

[  ] Gentiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar:
N/A

 

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

[x] Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fondbolagets kommentar:
Sensor Fonder AB har anslutit sig till FN:s direktiv för hållbara investeringar som inkluderar miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter, UNPRI.

[  ] Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:
N/A

Länder

[  ] Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Fondbolagets kommentar:
Sensor Sverige Select investerar bara i Sverige i bolag som är noterade på svenska börser och marknadsplatser.

Övrigt

[  ] Övrigt

Fondbolagets kommentar:
N/A

[x] Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.  Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

[x] Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:
Fondbolaget för dialog med portföljbolagen om hållbarhetsarbetet samt med potentiella investeringsobjekt som fonden är intresserade av att investera i.

[x] Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:
Fondbolaget samarbetar med andra investerare i specifika fall där information kan vara möjlig att erhålla eller delge, och där bolagspåverkan kan ske kollektivt.

[ x ] Bolagspåverkan genom externa leverantörer / konsulter

Fondbolagets kommentar:
Fondbolaget köper påverkanstjänster av en extern leverantör.

[x] Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar:
Fondbolaget är en liten aktör på den svenska kapitalmarknaden. Fondbolaget deltar i bolagsstämmor i portföljbolag där ägarandelen kan ha reell påverkan i stämmobeslut och då ägarinflytandet bedöms vara av väsentlig betydelse för fondandelsägarna.

[  ] Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:
N/A

[  ] Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar:
N/A