Kapitalförvaltning

GW Fonder

Kapitalförvaltning

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning innebär att en enskild kapitalägare genom fullmakt uppdrar åt oss att hantera förvaltningen.

Diskretionär förvaltning är en skräddarsyd förvaltning av en större kapitalvolym baserad på kundens specifika krav, behov och inriktning.  En förvaltningsportfölj kan bestå av såväl aktier som fonder, obligations- och penningmarknadsinstrument, derivat och alternativa placeringar.

Sensor Fonders anställda har haft förmånen att få arbeta med flera av våra diskretionära kunder under mycket lång tid. En av våra större kunder är en av de kungliga akademierna, vars förtroende vi har, och har haft, ända sedan 1980-talet.

De flesta av våra förvaltningsuppdrag kombinerar behov av löpande avkastning med långsiktig kapitaltillväxt. Våra kunder är huvudsakligen olika typer av institutioner, som stiftelser och organisationer, men även förmögna privatpersoner.


Den diskretionära förvaltningen är för kunden helt transparant med egen värdepappersdepå och där all affärsdokumentation skickas i original till kunden. 

Sensor Fonder är en till banker, fondkommissionärer och andra oberoende part.


Sensor Fonder har Finansinspektionens tillstånd för diskretionär förvaltning och rådgivning.

Sensor Sverige Select

- aktiv förmögenhetsförvaltning

Kurs
237,75
Ändring i år
3,75%

Senaste uppdatering: 2018-01-19